HOME
LOGIN
회원가입
ENGLISH
국내외 행사일정
Home > 학술행사 > 국내외 행사일정
글씨크게 글씨작게 인쇄

2017년 10월 ~ 2017년 12월 행사안내입니다.
전체행사 일정보기
10월 / 2017
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
       


2017 년 10 월  전체행사 일정
ㆍ10.18(수)~10.22(일) 87th ATA
11월 / 2017
     
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
   


2017 년 11 월  전체행사 일정
ㆍ11.02(목)~11.04(토) 학연산 및 추계심포지엄
ㆍ11.09(목)~11.12(일) 19th AFES
12월 / 2017
         
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
           


2017 년 12 월  전체행사 일정
ㆍ12.04(월)~12.08(금) IDF congress 2017
전체행사 일정보기
Top